trewor12

21 tekstów – auto­rem jest tre­wor12.

Dro­ga przez życie jest jak prze­jażdżka na rucho­mych scho­dach, bez znacze­nia ile dasz kroków wstecz i tak się skończy.

Ro­bert Trepczyk 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 września 2011, 19:20

gdy żar już przy­gasł zos­tają wspom­nienia, choć palą nie wrócą chwi­le uniesień bo życie przy­dusi is­krę co błyśnie byś zos­tał gdzie byłeś i da­lej wspominał. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 sierpnia 2011, 21:30

co zabija miłość ?!

Co może za­bić miłość?
Czas jest pożywką i tyl­ko mądra jed­nos­tka umie z niego korzys­tać w sposób właściwy.
R.T.
Życie dos­tar­cza nam lek­cji dzień po dniu, lecz egza­min przyj­dzie nam zdać w chwi­li naj­mniej oczekiwanej [...] — czytaj całość

opowiadanie • 11 kwietnia 2011, 20:56

Bezcelowe zabiegi

Bez­ce­lowe zabiegi
Czas jak rwąca rze­ka, płynie i na nic nie czeka
Co dzień, co godzinę wciąż upływa w ko­rycie przes­trze­ni, wie­czne­go mniemania
W ko­rycie po­zor­nie og­ra­niczającym przes­trzeń jej rozlania,
Dzi­ka przez nas nie okiełzna­na,w dziczy swej nie znana
Brzeg pod­my­wa, ujścia odkrywa
Da­lej bieg­nie do ce­lu in­styn­ktem mor­skiego mag­ne­su przyciągana
Cel swój osiągnie, bez względu na starania
Niczym życie cza­su do­biega, tak rze­ka ce­lu docieka.... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 9 kwietnia 2011, 11:47

Przebudzenie

Przebudzenie
Le­targ jej oczy opuszczał mozolnie.
By mogła dos­trzec pro­mień, blask oczu , siłę co drzemie.
Wspar­ta uśmie­chem, ust jej jedwabiem,
co śmie­chem usłana ra­dości poranka.
Bo dusza jej wol­na, bo więzi zerwała,
by żyć i śnic nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 8 kwietnia 2011, 14:21

przestroga

Przestroga.
Zmien­ni niczym liść w pochmur­ny dzień
Bez­duszni jak głaz po­rośnięty mchem
Be­zimien­ni pośród ruchli­wych tras
Nie­wzrusze­nie cy­wili­zowa­ni dzikusi
Śle­pi na prawdę, głusi na wrzask
Po­rażeni własną pychą, która przytłacza nas
Czy ta­cy chce­my być:
Bo­gaci w głupotę, za­możni w tęsknotę
Za tym co było, bez­powrot­nie zniknęło
Odeszło w tył, bez po­wodu wy­gasło w kra­terze przeszłości
Odmęcie ni­cości, ut­ra­conej młodości
Bo my go­niliśmy, lecz ...

tyl­ko końca doczekaliśmy. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 7 kwietnia 2011, 19:41

miłość jest snem z które­go wyr­wa­ni marzy­my by po­now­nie zasnąć.


Ro­bert Trepczyk 

aforyzm
zebrał 82 fiszki • 31 marca 2011, 20:54

Wspom­nienie jest fo­tog­ra­fią, mi­gawką, ob­ra­zem wy­raźnym do końca bo zaw­sze prawdziwym.

Ro­bert Trepczyk 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 lutego 2011, 20:53

Nie­szczęśli­wa miłość to ta, gdy wiesz że kochasz lecz tyl­ko to ci mu­si wystarczyć.

Ro­bert Trepczyk 

myśl
zebrała 45 fiszek • 25 listopada 2010, 08:11

miłość jest jak od­bi­cie w lus­trze, jed­no bez dru­giego nie ma rac­ji bytu.

- Ro­bert Trepczyk 

myśl
zebrała 23 fiszki • 23 sierpnia 2010, 00:13
trewor12

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność